Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada pdf

Pravilnik o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada. Pravilnik o sadrzaju elaborata energetske efikasnosti zgrada sl. Prirucnik sadrzi opis stanja energetske efikasnosti u zgradama u beogradu, kao i detaljno opisane mere koje gradani mogu da preduzimaju na energetskoj sanaciji svojih objekata, sa procedurama. Dr oliver dulic, ministar zivotne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u vladi republike srbije objavljen 19. Pdf icon pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada. Energetska regulativa u zgradarstvu i program klasifikacije i. Pravilnik o uslovima, sadrtini i nacinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada sl. Pravilnik o uslovima, sadrzini i nacinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada pravilnik je objavljen u sluzbenom glasniku rs, br. Pravilnik o nacinu razvrstavnja stalnih sredstava po grupama i nacinu utvrdivanja amortizacije za poreske. Zakonska regulativa iz oblasti gradevinarstva pravilnik o.

Energetska regulativa u zgradarstvu i program klasifikacije i sertifikacije zgrada. Pravilnik o utvrdivanju modela ugovora o energetskim uslugama za primenu mera pobolsanja energetske efikasnosti kada su korisnici iz javnog sektora sluzbeni glasnik rs, broj 412015 model ugovora o energetskoj usluzi za primenu mera pobolsanja energetske efikasnosti javnih objekata i ustedama u operativnim troskovima tih. Grad beograd izradio prirucnik o energetskoj efikasnosti u. Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada gradevinska direkcija. Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada potpisan 05. Uz zakon donet je i pravilnik o energetskoj efikasnosti koji detaljno odreduje nacine, izgled i sadrzinu elaborata i uvodi pojam energetskog pasosa. Na osnovu clana 20 zakona o energetskoj efikasnosti sluzbeni list cg, broj 2910, ministarstvo ekonomije donijelo je pravilnik o grani cnoj vrijednosti potrosnje energije za odre divanje velikog potrosa ca, sadrzaju plana za poboljsanje energetske efikasnost i i izvjestaja o sprovo denju plana clan 1. Novi pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada potpisan 05. Pogledajte prirucnik o energetskoj efikasnosti u stambenim. Pravilnik o nacinu razvrstavnja stalnih sredstava po grupama i nacinu utvrdivanja amortizacije za. House of energy je jedna od najodrzivijih zgrada u svetu. Pojedini pojmovi u smislu ovoga pravilnika imaju sljedece znacenje. Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada i zahtjevima o energetskim karakteristikama zgrada 4. Uputstvo o mjerama energetske efikasnosti i smjernicama za.

Preteci materijal za potrebu vezbi iz predmeta inzenjering energetskih sistema zakonska regulativa za zadatak 2. Na osnovu clana 5 pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada, energetska efikasnost postignuta je ukoliko. Zakoni, pravilnici i odluke termotehnika thermo dragons. Pravilnici o energetskoj efikasnosti zgrada prijava. Dokumenta sektor za energetsku efikasnost i obnovlive.

Podaci o broju stepen dana, srednjim mesenim temperaturama spoljnog vazduha i srednjim mesenim sumama sunevog zraenja dati su u tabeli 6. Elaborat energetske efikasnosti stana ulica stefana. Pocetak dokumenti podzakonski akti, pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada. Ukupna potrebna energija za grejanje i hladenje uzimajuci u obzir gubitke i dobitke toplote. Clan 5 danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje da vazi uputstvo o mjerama energetske efikasnosti i smjernicama za njihovo sprovodenje sluzbeni list. Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada ministarstvo. Zakon o energetskoj efikasnosti inzenjerska komora crne gore. Zakon o energetskoj efikasnosti zakon o energetskoj efikasnosti sl. Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada paragraf lex. Kljucni momenat za dalji razvoj energetske efikasnosti bila je izrada pravnog okvira iz ove oblasti koji je. Godine2 elaborat energetske efikasnosti predstavlja obavezan deo glavnog arhitektonsko gradevinskog projekta.

Pravilnik o uslovima za sticanje ovlascenja za vrsenje energetskog. Kljucni momenat za dalji razvoj energetske efikasnosti bila je izrada pravnog okvira iz ove oblasti koji je stvorio uslove za implementaciju mera energetske. Ovaj pravilnik namenjen je prvenstveno gradanima, tj. Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada pravilnik o tehnickim normativima za projektovanje, gradenje, pogon i odrzavanje gasnih kotlarnica sl. Clan 4 smjernice za sprovodenje mjera energetske efikasnosti date su u prilogu 1, koji je sastavni dio ovog uputstva. Portal za energetsku efikasnost blog posvecen energetskoj. Pravilnik o metodologiji prora cuna energetskih karakteristika zgrada 5. Navedeni pravilnik blize propisuje energetske zahteve za nove i postojece objekte. Podaci o broju stepen dana, srednjim mesecnim temperaturama spoljnog vazduha i srednjim mesecnim sumama suncevog zracenja dati su u tabeli 6. Energetsko sertifikovanje zgrada, sprovonenje mjera energetske efikasnosti, uspostavljanje i vonenje informacionog sistema za energetsku efikasnost.

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada i pravilnik o uslovima, sadrzini i nacinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada. Pravilnik o uslovima, sadrzini i nacinu izdavanja sertifikata. Pravilnik o uslovima, sadrzini i nacinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada sl. Zgrada u gradu kaufbojrenu u nemackoj, je prva zgrada koja je dobila passive house premiumsertifikat. Nlm the national library of medicine style guide for authors, editors, and publishers. Razna dokumentacija zakon o stanovanju i odrzavanju zgrada sl.

1460 112 1424 727 1248 826 1174 184 459 356 609 1180 679 192 132 514 519 760 11 467 1101 210 1621 1335 566 1470 891 917 711 1047